Privacy statement

Privacy statement Rouwcentrum Zuidema B.V.

Het waarborgen van uw privacy is zeer belangrijk voor Rouwcentrum Zuidema B.V.. Daarom behandelen wij uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de bepalingen die vermeld staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit privacy statement informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is Rouwcentrum Zuidema B.V.?

Rouwcentrum Zuidema B.V. is een uitvaartonderneming, gevestigd aan de Noordhaven 4, 4761 DA te Zevenbergen. Rouwcentrum Zuidema B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 70459444.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Rouwcentrum Zuidema B.V. is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Rouwcentrum Zuidema B.V. de doelen en de middelen voor de verwerking van de gegevens zelf bepaalt en dat Rouwcentrum Zuidema B.V. verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Persoonsgegevens en verwerking van deze gegevens.

Elk gegeven waarmee een (natuurlijk) persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens, maar ook elk ander gegeven dat aan u kan worden gekoppeld. Denk bijvoorbeeld aan uw e-mailadres, uw BSN-nummer of een polisnummer. Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we elke handeling met betrekking tot deze persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Rouwcentrum Zuidema B.V. verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om

– alle diensten te kunnen verlenen die samenhangen met een uitvaart

– u te kunnen informeren en adviseren

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens.

Rouwcentrum Zuidema B.V. kan volgens de AVG uw persoonsgegevens alleen rechtmatig verwerken indien daarvoor een geldige rechtsgrond bestaat.

– Wanneer u van onze diensten gebruik wenst te maken, is het noodzakelijk om bepaalde gegevens  te verwerken zodat wij een overeenkomst kunnen opstellen en uw wensen kunnen uitvoeren.

Verstrekking van u persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt wanneer dit noodzakelijk is voor de door ons te verlenen diensten.

Wij vragen uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, welke u geeft door het ondertekenen van het begrotingsformulier.

Geheimhouding.

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Wie is de functionaris van gegevensbescherming?

Rouwcentrum Zuidema B.V. heeft geen functionaris gegevensbescherming maar heeft de taak neergelegd bij de directie. Deze is te bereiken via het e-mailadres: info@rouwcentrum-zuidema.nl

Bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartermijn. Daarna worden deze persoonsgegevens vernietigd of worden deze op een zodanige manier bewaard dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Rouwcentrum Zuidema ontzorgt u

Een uitvaart zonder zorgen

Eerste stappen na overlijden

Uitvaart regelen

Persoonlijke wensen

Begraven

Cremeren

Nazorg

Contactgegevens

Rouwcentrum Zuidema

Noordhaven 4, 4761 DA Zevenbergen

Aletta Jacobsstraat 8a, 4623 ZB Bergen op Zoom